Naši ľudia

Spoznajte fyzioterapeutov Centra Natália

Svojim klientom chceme poskytovať služby, ktoré sú nielen komplexné ale aj kvalitné. Hlavným predpokladom pre splnenie tohto cieľa je odborný a skúsený personál. Predstavujeme vám ten náš:

Mgr. Natália Horváthová

(riaditeľka Centra Natália)

Zodpovedá za chod a fungovanie rehabilitačného centra Natália.

Mgr. Erika Cibulková

(ukončené štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Študijný odbor- Špeciálna pedagogika)

Certifikáty: Eľkonin,   Bazálna stimulácia,  Snoezelen,  Biofeedback

Po ukončení špeciálnej pedagogiky sa popri práci ako dobrovoľník v domove sociálnych služieb venovala detičkám s rôznymi diagnózami. Je absolventkou kurzu bazálnej stimulácie, tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina – predgrafémová a grafémová etapa v Bratislave, Biofeedback terapie a Teórie práce v multisenzorickom prostredí – SNOEZELEN terapia.

Bc. Mirka Spáčilová

(ukončené štúdium Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Diplom, Bobath kurz, Therasuit metóda, KineziotapingSnoezelen, Hra ako terapia

Naša certifikovaná fyzioterapeutka má dlhoročné terapeutické skúsenosti s deťmi a dospelými s diagnózami detská mozgová obrna, skolióza, reumatoidné ochorenia, TEP kolenného a bedrového kĺbu. Absolvovala certifikované kurzy Bobath Koncept , TheraSuit , Kineziotaping, Hra ako terapia a Teórie práce v multisenzorickom prostredí – SNOEZELEN terapia. V centre Natália pracuje ako certifikovaný Bobath terapeut.

Alena Mlynáriková

(ukončené nadstavbové štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Trnave)

Diplom

Po ukončení štúdia sa venovala deťom a dospelým s rôznymi poruchami nervového systému, poúrazovým a pooperačným stavom. Neskôr začala s rehabilitáciou detí s detskou mozgovou obrnou v kombinácii s Therasuit oblekom. Má skúsenosti s kraniosakrálnou terapiou, kineziotapingom, hippoterapiou. Vďaka jej 16 ročnej praxi vedie v centre Natália ambulatné Therasuit terapie.

Zuzana Bulejková

(absolventka bakalárskeho štúdia na UCM v Trnave a momentálne študentka na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde študuje magisterský stupeň štúdia.)

diplom

Po ukončení bakalárskeho štúdia sa začala venovať detskej rehabilitácii, prevažne pacientom s detskou mozgovou obrnou, CTP, hypotonickým syndrómom, oneskoreným psychomotorickým vývojom, poruchami CNS, ale má skúsenosti aj s dospelými pacientmi a poúrazovými stavmi. Absolvovala kurz Kraniosakrálnej terapie, Kineziotapingu, SM- systému a Hipoterapie.

BC. NELA POLČÍKOVÁ

(ukončené štúdium UCM, študuje prvý ročník magisterského štúdia na SZU)

Certifikáty: DIPLOM

Absolventka bakalárskeho štúdia fyzioterapie. V rámci štúdia pracovala s pacientami s detskou mozgovou obrnou. Popri magisterskom štúdiu sa rozhodla naďalej venovať týmto deťom v Centre Natália, kde pracuje  TheraSuit metódou.

BC. MICHAELA BALÁŽOVÁ

(ukončené štúdium Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Certifikáty: diplom

Počas štúdia na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch praxovala v zariadeniach, ktoré sa zaoberali diagnózou detská mozgová obrna. Nakoľko ju práca s deťmi s touto diagnózou zaujala, rozhodla sa po ukončení štúdia pracovať ako fyzioterapeutka v centre Natália, .

VERONIKA VAGOVSKÁ, DIPL.F.

(ukončené nadstavbové štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Trnave)

Diplom

Už počas štúdia na SZŠ praxovala vo viacerých zdravotníckych zariadeniach, kde sa stretla s rôznymi diagnózami, metódami a ich rehabilitáciou. Okrem iného počas štúdia pracovala v zdravotníckom zariadení s deťmi, kde nadobudla skúsenosti s rehabilitáciou detí i dospelých s DMO diagnózou a inými diagnózami v spojení s kostýmovou terapiou. Tiež má skúsenosti s hippoterapiou, kineziotejpami, masážami, lávovými kameňmi a bankovaním.

BC. LUCIA MAXIANOVÁ

(ukončené štúdium Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Certifikáty: diplom

Absolventka Bakalárskeho štúdia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch. Má dlhoročné skúsenosti s masírovaním. Počas štúdia praxovala v zariadeniach s  deťmi s DMO. Práca s deťmi ju veľmi napĺňa, a preto sa rozhodla pracovať v Centre Natália, v ktorom  spolupracuje s  fyzioterapeutku Veronikou pri TheraSuit metóde.

Bc. Lucia Štetinová

(ukončené štúdium UCM v Trnave)

diplom, kineziotaping, reflexná masáž chodidiel, segmentová-reflexná masáž

Prax čerpala už počas štúdia na vysokej škole, popri ktorom sa venovala deťom s detskou mozgovou obrnou v rôznych zariadeniach. V centre Natália pracuje spolu s Miškou a popritom pokračuje v magisterskom  štúdiu. Absolvovala rôzne masérske kurzy a kurz kineziotapingu.

MGR. MARTA FRANKOVÁ

(ukončené štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave)

Certifikáty: DiplomKraniosakrálna terapiaKineziotaping, Snoezelen

Momentálne na materskej dovolenke. Má skúsenosti s rehabilitačnou liečbou detí aj dospelých s diagnózou DMO, hydrocephalus, poruchy centrálneho aj periférneho nervového systému, poúrazové a pooperačné stavy, poruchy koordinácie pohybov, oneskorený psychomotorický vývoj  v spojení s kostýmovou terapiou, má tiež skúsenosti s prvkami z Vojtovej metódy, PNF, Brunkowovej a s hippoterapiou.

BC. ĽUBICA DRŽÍKOVÁ

(ukončené štúdium Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
Certifikáty: DiplomKinesiotaping, Snoezelen

Momentálne na materskej dovolenke. V Centre Natália asistuje certifikovanej fyzioterapeutke Mirke pri TheraSuit metóde. Absolvovala kurz Kineziotapingu a má skúsenosti s Vojtovou metódou.