Naši ľudia

Spoznajte fyzioterapeutov Centra Natália

Svojim klientom chceme poskytovať služby, ktoré sú nielen komplexné ale aj kvalitné. Hlavným predpokladom pre splnenie tohto cieľa je odborný a skúsený personál. Predstavujeme vám ten náš:

Mgr. Natália Horváthová

(riaditeľka Centra Natália)

Zodpovedá za chod a fungovanie rehabilitačného centra Natália.

Mgr. Erika Cibulková

(ukončené štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Študijný odbor- Špeciálna pedagogika)

Certifikáty: Eľkonin,   Bazálna stimulácia,  Snoezelen

Po ukončení špeciálnej pedagogiky sa popri práci ako dobrovoľník v domove sociálnych služieb venovala detičkám s rôznymi diagnózami. Je absolventkou kurzu bazálnej stimulácie, tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina – predgrafémová a grafémová etapa v Bratislave a Teórie práce v multisenzorickom prostredí – SNOEZELEN terapia.

Bc. Mirka Spáčilová

(ukončené štúdium Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
CertifikátyDiplom, Therasuit, KinesiotapingSnoezelen

Naša certifikovaná fyzioterapeuka má dlhoročné terapeutické skúsenosti s deťmi a dospelými s diagnózami detská mozgová obrna, skolióza, reumatoidné ochorenia, TEP kolenného a bedrového kĺbu. Absolvovala certifikované kurzy TheraSuit a Kineziotaping.

Mgr. Marta Rezbáriková

(ukončené štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave)

Certifikáty: Diplom, Kraniosakrálna terapia, Kineziotaping, Snoezelen

Má skúsenosti s rehabilitačnou liečbou detí aj dospelých s diagnózou DMO, hydrocephalus, poruchy centrálneho aj periférneho nervového systému, poúrazové a pooperačné stavy, poruchy koordinácie pohybov, oneskorený psychomotorický vývoj  v spojení s kostýmovou terapiou, má tiež skúsenosti s prvkami z Vojtovej metódy, PNF, Brunkowovej a s hippoterapiou.

Bc. Michaela Balážová

(ukončené štúdium Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Certifikáty: diplom

Počas štúdia na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch praxovala v zariadeniach, ktoré sa zaoberali diagnózou detská mozgová obrna. Nakoľko ju práca s deťmi s touto diagnózou zaujala, rozhodla sa po ukončení štúdia pracovať ako fyzioterapeutka v centre Natália, kde asistuje fyzioterapeutke Marte pri TheraSuit metóde.

BC. NELA POLČÍKOVÁ

(ukončené štúdium UCM, študuje prvý ročník magisterského štúdia na SZU)

Certifikáty: DIPLOM

Absolventka bakalárskeho štúdia fyzioterapie. V rámci štúdia pracovala s pacientami s detskou mozgovou obrnou. Popri magisterskom štúdiu sa rozhodla naďalej venovať týmto deťom v Centre Natália, kde asistuje certifikovanej fyzioterapeutke Mirke pri TheraSuit metóde.

Bc. Lucia Maxianová

(ukončené štúdium Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Certifikáty: diplom

Absolventka Bakalárskeho štúdia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch. Má dlhoročné skúsenosti s masírovaním. Počas štúdia praxovala v zariadeniach s  deťmi s DMO. Práca s deťmi ju veľmi napĺňa, a preto sa rozhodla pracovať v Centre Natália, v ktorom  asistuje certifikovanej fyzioterapeutke Mirke pri TheraSuit metóde.

Bc. Ľubica Držíková

(ukončené štúdium Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
CertifikátyDiplom, Kinesiotaping, Snoezelen

Momentálne na materskej dovolenke. V Centre Natália asistuje certifikovanej fyzioterapeutke Mirke pri TheraSuit metóde. Absolvovala kurz Kineziotapingu a má skúsenosti s Vojtovou metódou.